Wielka ksiega Tao − Lao-tsy 《道德經》 老子

Wymowa transkrypcji

Chińskie nazwy własne zapisywane są za pomocą transkrypcji hanyu pinyin. Wymowa poszczególnych liter tej transkrypcji nie jest intuicyjna dla Polaka, np. „xian” wymawia się „śjen”, a „hui” wymawia się „chłej”.

Poniżej podano przybliżone polskie wartości fonetyczne liter transkrypcji Hanyu Pinyin.

Symbol 'h' oznacza przydech.

Symbol 'ŋ' oznacza 'n' tylnojęzykowe.

Symbol 'ü' oznacza dźwięk pośredni między polskimi dźwiękami 'i' a 'u'.

Litery 'b', 'd', 'g', 'j', 'z' wymawiane są jako głoski bezprzydechowe bezdźwięczne. Nie są dźwięczne, ale brzmią podobnie do polskich odpowiedników dźwięcznych.

W niniejszym przekładzie chińskie nazwy własne zapisano z pominięciem znaków diakrytycznych, oznaczających ton sylaby.

   Nagłosy       Przybliżona wymowa   
b b
c ch
ch czh
d d
f f
g g
h ch
j
k kh
l l
m m
n n
p ph
q ćh
r ż albo amerykańskie r
s s
sh sz
t th
w ł zwałczone
x ś
y j
z dz
zh
Rymy Przybliżona wymowa
a, -a a
o, -o o
e, -e e
i, -i i (po q, x, j, y, d, t, l, n, m, b, p)
wu, -u u
yu, -ü ü
i, -i y (po c, ch, r, s, sh, z, zh)
ai, -ai aj
ei, -ei ej
ao, -ao
ou, -ou
en, -en en
ye, ie je
an, -an an
ang, -ang
ying, -ing
you, -iu joł
eng, -eng
-ong
ya, -ia ja
yao, -iao jał
yan, -ian jen
yin, -in jin
yang, -iang         jaŋ
yong, -iong juŋ
er, -r er (amerykańskie 'r')
wa, -ua ła
wo, -uo ło
wai, -uai łaj
wei, -ui łej
wan, -uan łan
-un łun
wang, -uang łaŋ
weng, -ueng łeŋ
yue, -üe üe
yuan, -üan üen
yun, -ün ün
Za Wikipedią, z poprawkami.

Popularny w polskiej tradycji zapis tytułu oryginału: Tao Te King, jest przykładem starej (używanej do połowy XX w.) transkrypcji, która uwzględnia archaiczną już dziś wymowę ostatniego słowa: king; słowo to należy wymawiać jak dźiŋ (a nie kiŋ!) – w transkrypcji hanyu pinyin wyraz ten zapisuje się jing.

bar.png, 541B

Pozostałe rozdziały

I Czego by o Nim nie mówić
III Jeśli się nie będzie ludzi wybitnych
IX Co za dużo, to nie zdrowo
XVII Doskonały władca
XX Przestańcie się uczyć
LXXXI Słowa wiarygodne nie są piękne
Wszystkie rozdziały

Copyrights for the Polish translation by: Jarosław Zawadzki ::  Tłumaczenia: chiński-polski